DSpace Repository

'n Onderwysregtelike perspektief op die sorgsame toesighoudingsplig van die Suid-Afrikaanse opvoeder

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oosthuizen IJ, Prof en
dc.contributor.author Herselman LS en
dc.date.accessioned 2016-09-22T07:19:24Z
dc.date.available 2016-09-22T07:19:24Z
dc.date.created 2005 en
dc.date.submitted 2006 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11892/14177
dc.description.abstract Die Suid-Afrikaanse opvoeders het ingevolge wetgewing, gemene reg en regspraak, 'n verantwoordelkiheid om na die veiligheid van leerders in hul sorg om te sien. Hiermee saam het God kinders in hul sorg geplaas en is dit hul Goddelike opdrag om na die kinders in hul sorg om te sien. <br><br> Vir 'n opvoeder om hierdie sorgsame toesighoudingsplig met onderskeiding te kan uitvoer, moet 'n opvoeder met genoegsame onderwysregtelike kennis toegerus wees. Die verwerwing van-hierdie kennis bly die primere verantwoordelikheid van die opvoeder. Tog het ander onderwysrolspelers 'n morele verantwoordelikheid om 'n opvoeder by te staan op die reis na kennisverwerwing. <br><br> Opvoeders moet hul vergewis van die wetgewing wat die onderwys en hul sorgsame toesighoudingsplig reel. Wetgewing moet toeganklik wees vir alle opvoeders en hoofde behoort die personeel aan te moedig om sodanige wetgewing te gebruik. <br><br> Alle gemeenregtelike determinante wat die sorgsame toesighoudingsplig van die opvoeder reel behoort aan alle praktiserende opvoeders bekend te wees. Wanneer daar sprake is van 'n delik, vereistes vir deliktuele aanpreekliheid, redelike voorsienbaarheid en voorkombaarheid en die redelike opvoedertoets moet soos algemene vakdidaktiese kennis aan die opvoeder bekend wees. Werklike situasies en regspraak moet gebruik word om die beginsels van die gemene reg prakties aan opvoeders te verduidelik. Tendense wat voorkom in intemasionale reg behoort ook aan opvoeders oorgedra te word. <br><br> In hierdie studie is bepaal dat die opvoeders nie oor genoegsame onderwysregtelike kennis beskik om te voldoen aan die vereistes wat deur wetgewing, gemene reg en regspraak, aan hulle gestel word nie. Tersiere instansies moet indringend doelgerigte indiensopleidingsprogramme saamstel wat deur onderwysowerhede, vakbonde, beheerliggame en skoolhoofde vir opvoeders beskikbaar gestel word. en
dc.language Afrikaans en
dc.subject Education en
dc.subject Educational law en
dc.title 'n Onderwysregtelike perspektief op die sorgsame toesighoudingsplig van die Suid-Afrikaanse opvoeder en
dc.type Masters degree en
dc.description.degree MEd en


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record